Меню сайта

Фонд Р-138 Шепеличский райисполком

Описи 1-3 (в одной книге)
1922-1929, 1943-1959гг.

Опись 1 Количество дел 116

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 5
Листування з Радомисльським окрвиконкомом про особовий склад Шепелицького волвиконкому. Списки відповідальних працівників району на 1923р. 1922-1923рр. 127 л.
Переписка с Радомысльским окрисполкомом о личном составе Шепеличского волисполкома. Списки ответственных работников района на 1923 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 21
Обіжники райвиконкому про підготовку до перевиборів сільрад. Витяг з протоколу засідання Київського окрвиконкому та план проведення «Свята врожаю» в районі. Заява від Шепелицького загону юних ленинців про асигнування коштів та взяття шефства райвиконкомом над загоном. 1924-1925рр. 37 л.
Циркуляры райисполкома о подготовке к перевыборам сельсоветов. Выдержка из протокола заседания Киевского окрисполкома и план проведения "Праздника урожая" в районе. Заявление от Шепеличского отряда юных ленинцев об ассигновании средств и взятии шефства райисполкомом над отрядом.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 24
Протоколи наради судових працівників району про перегляд справ народних судів, притягнення до відповідальності громадян за відмову від виконання трудової повинності та службових осіб за зловживання за посадою та з інших адміністративних і організаційних питань. Копії звинувачельних висновків та вироків нарсуду. 1924-1925рр. 304 л.
Протоколы совещания работников суда района о пересмотре дел народных судей, привлечении к ответственности граждан за отказ от исполнения трудовой повинности и служебных лиц за злоупотребления по должности и по другим административным и организационным вопросам. Копии обвинительных приговоров и приговоров нарсуда.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 31
Списки допризивників та демобілізованих червоноармійців району на березень, травень, червень 1925р. 1924-1925рр. 148 л.
Списки допризывников и демобилизованных красноармейцев района за март, май, июнь 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 32
Інструкція Київського окрвійськомату про підготовку до призову громадян 1903р. народження. Відомості та посвідчення про кількість допризивників та їх родиний стан. 1924-1925рр. 343 л.
Инструкция Киевского окрвоенкомата о подготовке к призыву граждан 1903 года рождения. Ведомости и удостоверения о количестве допризывников и их семейное положение.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 39
Обіжники, інструкція Київського окрвійськомату та листування з сільрадами про проведення обліку військовозобов’язаних. Списки громадян району, які перебували в старій армії та на французському фронті. Списки осіб, позбавлених виборчих прав. 1925р.
Циркуляры, инструкция Киевского оргвоенкомата и переписка с сельсоветами о проведении учёта военнообязанных. Списки граждан района, которые находились в старой армии и на французском фронте. Списки лиц, лишенных избирательных прав.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 40
Обіжники Київського губвиконкому, окрвиконкому та протоколи засідань Київського окрвиборчкому про проведення районних з’їздів Рад, проведення перевиборів сільрад, відновлення громадян у виборчих правах. 1925р. 59 л.
Циркуляры Киевского губисполкома, окрисполкома и протоколы заседаний Киевского окризбиркома о проведении районных съездов Советов, проведении перевыборов сельсоветов. восстановление избирательных прав граждан.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 41
Обіжники, оголошення Київського окрвійськомату та листування з сільрадами про реєстрацію коней. Відомості про облік коней по Шепелицькому району за липень, серпень 1925р. 1925-1927рр. 210 л.
Циркуляры, объявления Киевского окрвоенкомата и переписка с сельсоветами о регистрации коней. Ведомости учёта коней Шепеличского района за июль, август 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 43
Обіжники та інструкція Київського окрвійськомату, листування [з] сільрадами про проведення огляду та реєстрації коней. Відомості про кількість коней по Шепелицькому району за квітень, березень, вересень 1925р. 1925р. 219 л.
Циркуляры и инструкция Киевского окрвоенкомата, переписка с сельсоветами о проведении осмотра и регистрации коней. Ведомости о количестве коней по Шепеличскому району за апрель, март, сентябрь 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 47
Протоколи загальних зборів громадян сіл Шепелицького району про перевибори сільрад. Списки виборців, членів та кандидатів сільрад району на лютий-березень 1925р. 1925р. 432 л.
Протоколы общих сборов граждан сёл Шепеличского района о перевыборах сельсоветов. Списки избирателей, членов и кандидатов сельсоветов района за февраль-март 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 54
Витяг з протоколу засідання райвиконкому та листування з сільрадами про організацію комісії допомоги демобілізованим червоноармійцям, облік родин червоноармійців. Списки демобілізованих червоноармійців на квітень-липень 1925р. 1925р. 51 л.
Выдержка из протокола заседания райисполкома и переписка с сельсоветами об организации комиссии помощи демобилизованных красноармейцев, учёт семей красноармейцев. Списки демобилизованных красноармейцев за апрель-июль 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 57
Листування з Київським окрсудом районним нарсудом про порядок притягнення громадян до відповідальності. Оповістки громадян про виклик до суду. 1925-1926рр. 319 л.
Переписка с Киевским окрсудом[,] районным нарсудом о порядке привлечения граждан к ответственности. Повестки граждан[ам] о вызове в суд.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 58
Листування з Милинским окрвійськоматом, окрвиконкомом, сільрадами та інші матеріали про права та обов’язки громадян, які взялись на військовий облік та притягнення до судової відповідальності громадян, які не взялись на військовий облік. 1925-1926рр. 58 л.
Переписка с Милинским окрвоенкоматом, окрисполкомом, сельсоветами и другие материалы о правах и обязанностях граждан, взятых на военный учёт и привлечении к судебной ответственности граждан, не взятых на военный учёт.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 59
Листування з Київським окрвиконкомом, сільрадами та відомості про перевибори сільрад, заяви громадян про відновлення у виборчих правах, проведення районних з’їздів Рад. Списки осіб, позбавлених виборчих прав на лютий-березень 1925р. 1925р. 240 л.
Переписка с Киевским окрисполкомом, сельсоветами и ведомости о перевыборах сельсоветов, заявления граждан о восстановлении в избирательных правах, проведения районных съездов Советов. Списки лиц, лишенных избирательных прав за февраль-март 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 61
Оголошення київського окрвійськомату, листування з окрвійськоматом, сільрадами та іншими установами про проведення обліку військовозобов’язаних району. Особові книжки, довідки та посвідчення військовозобов’язаних. 1925-1927рр. 483 л.
Объявления киевского окрвоенкомата, переписка с окрвоенкоматом, сельсоветами и другими учреждениями о проведении учёта военнообязанных района. Личные книжки, справки и удостоверения военнообязанных.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 62
Листування з Київським окрвійськоматом, сільрадами про проведення обліку військовозобов’язаних. Посвідчення та особові книжки демобілізованих з лав Червоної Армії. 1925-1926рр. 286 л.
Переписка с Киевским окрвоенкоматом, сельсоветами о проведении учёта военнообязанных. Удостоверения и личные книжки демобилизованных из рядов Красной Армии.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 69
Обіжники, інструкції та оголошення Київського окрвійськомату про проведення призову громадян сіл до лав Червоної Армії. Довідки про народження, тимчасове посвідчення військовозобов’язаних району. Списки громадян району, позбавлених виборчих прав на 4 січня 1926р. 1926-1927рр. 487 л.
Циркуляры, инструкции и объявления Киевского окрвоенкомата о проведении призыва граждан сёл в ряды Красной Армии. Справки о рождении, временные удостоверения военнообязанных района. Списки граждан района, лишенных избирательных прав на 4 января 1926 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 74
Листування з сільрадами про призначення вчителів на работу, підготовку до ремонту шкіл та з інших господарських питань. Списки вчителів шкіл району на 1923-1924рр. Картки обліку письменних громадян сіл району. 1923-1924рр. 131 л.
Переписка с сельсоветами о назначении учителей на работу, подготовку к ремонту школ и по другим хозяйственным вопросам. Списки учителей школ района на 1923-1924 гг. Карточки учёта грамотных граждан сёл района.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 91
Протоколи засідань правління Шепелицької сільради. 1925р. 36 л.
Протоколы заседаний правления Шепеличского сельсовета.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 103
Листування з сільрадами та статистичні відомості про стан кустарної промисловості в районі. Списки кустарів та власників млинів на 1925р. 79 л.
Переписка с сельсоветами и статистические ведомости о положении кустарной промышленности в районе. Списки кустарей и собственников мельниц на 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 104
Листування з Київським окрвиконкомом, окрстатбюро, статистичні відомості та інші матеріали про наслідки обслідування установ наросвіти і селянських господарств. Свідоцтва про народження громадян за листопад-грудень 1925р. 1925-1926рр. 85 л.
Переписка с Киевским окрисполкомом, окрстатбюро, статистические ведомости и другие материалы о последствиях обследования учреждений народного образования и сельских хозяйств. Свидетельства о рождении граждан за ноябрь-декабрь 1925 г.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 109
Листування з сільрадами про медичне обслуговування населення району. Анкети співробітників районної лікарні. 1925-1926рр. 67 л.
Переписка с сельсоветами о медицинском обслуживание населения района. Анкеты сотрудников районной больницы.

Фонд Р-138 Опись 1 Дело 110
Списки громадян сіл району з відомостями про кількість садибної, городньої, садової землі. 1926р. 85 л.
Списки граждан сёл района со сведениями о количестве усадебной, огородной, садовой земли. 

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.